Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Ynglŷn â’r Llwybr

Ar gip

Llwybr yn fyw – Dydd Gwener 8fed o Ebrill tan Ddydd Sul 5ed o Fehefin

Penwythnos Farewell – Dydd Gwener 17eg – Dydd Sul 19eg o Fehefin 2022 yn Lawntiau Neuadd y Dinal, Caerdydd (Yr holl gerfluniau Snoopy gyda’i gilydd)

Arwerthiant Snoopy – Dydd Mawrth 21ain yn ‘The Coal Exchange’ Caerdydd

40 x Cerfluniau Snoopy Mawr (mewn lleoliadau awyr agored) a 75 x Cerfluniau Snoopy Bach (mewn grwpiau mewn lleoliadau dan do)

  • Canol Dinas Caerdydd = 11 x Mawr & 13 x Bach (mewn 3 lleoliad)
  • Parciau Caerdydd = 10 x Mawr
  • Bae Caerdydd = 7 Mawr & 15 x Bach (mewn 4 x lleoliad)
  • Caerffili = 6 x Mawr & 34 x Bach (mewn 7 lleoliad)
  • Porthcawl = 6 x Mawr & 13 x Bach (mewn 3 lleoliad)

Mapiau llwybr – ar gael gan wahanol stocwyr o amgylch y Llwybr – awgrymwyd rhoddiad o £1

App – lawrlwythwch o Google Play neu App Store – am ddim – chwiliwch am: A Dogs Trail

  • Gwefan: www.adogstrail.org.uk
  • Cyfryngau cymdeithasol – @adogstrail #adogstrail
  • Ebost: adogstrail@dogstrust.org.uk
  • Rhif cyswllt 02922 744440 (os and oes ymateb, galwch: 07780 123351)

Beth yw Llwybr y Cŵn?

 

I ddathlu bod canolfan ailgartrefu newydd Dogs Trust yn dod i Gaerdydd, mae Dogs Trust, ynghyd â’r cymeriad byd-enwog Snoopy, yn gwahodd pobl i grwydro dinas Caerdydd yn ogystal â threfi cyfagos Caerffili a Phorthcawl trwy lwybr celf newydd cyffrous yng Ngwanwyn 2022. Bydd A Dog’s Trail with Snoopy yn codi arian i gefnogi chanolfannau ailgartrefu Dogs Trust ym Mhen-y-bont a Chaerdydd ac yn helpu’r 14,000 o gŵn y mae’r elusen yn gofalu amdanynt bob blwyddyn.

Bydd Llwybr y Cŵn yn mynd â thrigolion lleol ac ymwelwyr i Dde Cymru (dyn, neu gi!) ar antur drwy galon prifddinas Cymru a’r trefi cyfagos, gan gynnwys o leiaf 40 o gerfluniau Snoopy enfawr wedi’u dylunio gan artistiaid o Gymru a rhai cenedlaethol, yn ogystal ag 80 o gerfluniau llai a dyluniwyd gan ysgolion, gan droi De Cymru yn oriel gelf awyr agored.

Bydd y llwybr yn fyw am 8 wythnos o 8 Ebrill tan 5 Mehefin 2022. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.adogstrail.org.uk

Pam cerfluniau Snoopy?

Rydyn ni’n caru pob ci yn Dogs Trust a gyda Snoopy yn y gi darluniadol mwyaf poblogaidd yn y byd, roedd yn amlwg yn cydweithrediad naturiol! Mae Snoopy yn un o’r cymeriadau mwyaf adnabyddus ac eiconig yn stribed comig Peanuts ac mae wedi bod yn ffefryn teuluol cadarn dros sawl cenhedlaeth.

Sut gallaf gymryd rhan?

Am wyth wythnos rhwng Ebrill a dechrau Mehefin 2022, gallwch ddilyn ein llwybr Snoopy wrth iddo cymryd drosodd strydoedd, adeiladau eiconig a mannau agored Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl. Bydd y cerfluniau Snoopy mawr 1.5m o uchder a’r rhai bach 750cm yn preswylio yn y mannau awyr agored a dan do yn y lleoliadau hyn ac maent yno i bawb eu gweld a’u mwynhau. Bydd mapiau llwybr ac ap swyddogol A Dog’s Trail ar gael o 4ydd Ebrill 2022.

Sawl cerflun Snoopy sydd ar y llwybr?

Mae 40 o gerfluniau Snoopy mawr yn ogystal â 75 x cerflun bach Snoopy ar draws y llwybr cyfan.Mae’r cerfluniau mawr wedi’u haddurno gan artistiaid newydd a rhai profiadol ac mae’r rhai bach wedi’u dylunio a’u haddurno gan blant ysgol lleol a grwpiau cymunedol. Gallwch weld lle bydd pob Snoopy, mawr a bach, wedi’u leoli yma https://adogstrail.org.uk/art-trail/

A oes tâl i fynd ar y llwybr?

Mae’n hollol rhad ac am ddim i fwynhau a dilyn Llwybr y Cŵn. Gellir casglu Map o’r Llwybr o wahanol fannau o amgylch y llwybr, gyda rhodd awgrymedig o £1 y map.

Mynd o gwmpas y llwybr

Ble alla i gael map o’r llwybr?Gallwch ddod o hyd i Fapiau y Llwybr mewn lleoliadau amrywiol ar draws y llwybr – cadwch olwg am boster stociwr Mapiau’r Llwybr.Os hoffech lawrlwytho map y Llwybr, gallwch wneud hyn yma: https://adogstrail.org.uk/art-trail/Gallwch hefyd blotio eich llwybr ar Google Maps yma Gellir lawrlwytho ap swyddogol Llwybr y Cŵn a fydd yn dangos i chi ble mae’r holl gerfluniau Snoopy wedi’u leoli ar eich ffôn neu dabled drwy’r Apple App Store neu Google Play ac mae’n rhad ac am ddim.

Fydd y map yn Gymraeg?

Bydd, mae fersiwn Gymraeg o fap y Llwybr ar gael ar https://adogstrail.org.uk/cy/art-trail/ a gan stocwyr y mapiau.

Ble bydd y cerfluniau Snoopy yn cael eu leoli?

Bydd y cerfluniau Snoopy wedi’u leoli mewn mannau amrywiol o amgylch Canol Dinas Caerdydd, Bae Caerdydd, Parciau Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl. Mae rhai o’r cerfluniau wedi’u leoli mewn lleoliadau nad ydynt yn hygyrch 24/7, felly gwiriwch yr amseroedd agor cyn eich ymweliad, yn enwedig os ydych yn dod ar ddydd Sul.

Pa mor hir mae’n ei gymryd i gwblhau’r llwybr?

Mae’n amrywio yn dibynnu ar ffitrwydd ac os ydych yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Rydym yn argymu caniatau ½ diwrnod i gwblhau pob un o’r pum maes, felly 2.5 diwrnod ar gyfer y llwybr cyfan, ond os byddwch yn cyfuno â rhywfaint o weld golygfeydd neu fwyd ar y ffordd, gallech gymryd 4-5 diwrnod i’w gwblhau ar gyflymder mwy hamddenol.

Galla i feicio’r llwybr?

Gallwch feicio’r rhan fwyaf o’r llwybr, er y byddai angen lefel dda o ffitrwydd arnoch i orchuddio’r cyfan mewn diwrnod.

Ydy’r llwybr yn addas i gadeiriau olwyn?

Ydy, mae pob un o’r cerfluniau Snoopy yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn

Ap

A oes Ap gyda’r llwybr?

Oes, gallwch lawrlwytho ap ‘A Dog’s Trail’ o’ch ‘App Store’ o 4 Ebrill 2022 ac mae’n rhad ac am ddim. Gallwch chi ffeindio pob cerflun, olrhain eich cynnydd wrth i chi gerdded y llwybr a manteisio ar gynigion arbennig gan fusnesau ar hyd y llwybr.

Dod o hyd i Gerfluniau

Defnyddiwch y map; pinsiwch a sweipio’r map i chwyddo i mewn ac allan. Mae angen troi gosodiadau lleoliad ar eich ffôn YMLAEN i weld eich lleoliad ar y map. Neu ewch i’r tab cerfluniau i weld y rhestrau cerfluniau a chwiliwch am enw’r cerflun, yr artist neu’r lleoliad.

Casglu Cerfluniau

Mae cod 4 digid i’w gael ar plac y cerflun. Cliciwch ‘COLLECT’ + a nodwch y rhif. Rydych chi bellach wedi casglu’r cerflun hwnnw ac os ydych chi’n lwcus, efallai eich bod wedi casglu gwobr ar yr un pryd.

Uwchlwytho i’r Oriel

Gallwch uwchlwytho llun i Oriel yr ap trwy glicio ‘Upload’ ar dudalen y cerflun. Bydd gofyn i chi naill ai tynnu llun neu dewis o’r llyfrgell. Bydd lluniau a uwchlwythir yn cael eu gwirio gan y tîm cyn eu cyhoeddi ar yr ap. Bydd eich llun yn cael ei weld gan chwaraewyr app eraill a gellir ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol. Felly byddwch yn greadigol!

Problemau mewngofnodi?

Gwiriwch eich bod chi wedi cysylltu â’r rhyngrwyd, naill ai WiFi neu rwydwaith symudol. Gwnewch yn siŵr bod y diweddariad diweddaraf wedi’i osod ar eich dyfais. Caewch yr app yn gyfan gwbl a’i ail-agor (neu ailddechreuwch eich dyfais).

Wedi colli ystadegau cynnydd?

Gwnewch yn siŵr bod gennych y diweddariad diweddaraf wedi’i osod ar eich dyfais, yna gofnodwch allan ac yn ôl i mewn eto mae hyn fel arfer yn datrys y mater. Os na, caewch yr app yn gyfan gwbl a’i ail-agor (neu ailddechreuwch eich dyfais).

Cerflun wedi’i gasglu ond heb ei ddiweddaru yn yr ystadegau?

Allgofnodwch o’r ap ac yn ôl i mewn eto. I allgofnodi cliciwch ar yr eicon byrgyr yn y gornel chwith uchaf. Mae’s opsiwn allgofnodi ar gael ar waelod y ddewislen.

Pam nad yw’r ap yn gweithio ar fy nyfais?

Dylech wirio bod gan yr ap fynediad i’ch camera a’ch lleoliad.

Sut alla i derbyn fy ngwobrau?

Mae’r wybodaeth adbrynu ar gyfer pob gwobr wedi’i chynnwys ar dudalen datgloi’r wobr. Mewn llawer o achosion bydd angen i chi ddangos y sgrin i ddarparwr y cynnig i derbyn y cynnig. Dim ond unwaith y gellir adbrynu rhai cynigion a bydd darparwr y cynnig yn mewnbynnu cod adbrynu pan fyddwch yn defnyddio’r cynnig.

Pam ddylwn i gofrestru cyfrif?

Mae angen cofrestru defnyddiwr, mae’n golygu os byddwch yn colli neu’n newid eich ffôn, y byddwch chi’n gallu adfer eich cynnydd ar y llwybr ar eich ffôn newydd.

Rydw i wedi colli fy ffôn neu rwyf wedi newid fy ffôn, a allaf adfer fy nghynnydd ar fy ffôn newydd?

Os ydych wedi cofrestru cyfrif ar eich hen ffôn, gallwch fewngofnodi drwy’r ap ar eich ffôn newydd. Bydd hyn yn ail-lwytho eich cynnydd blaenorol ar y llwybr. Dim ond ers y tro diwethaf i’r ap gydamseru â’n gweinydd canolog y bydd yn adfer cynnydd, felly sicrhewch eich bod wedi cysylltu â WiFi cyn allgofnodi. Bydd hyn yn caniatáu i’r ap ddiweddaru ein cofnodion gweinydd yn llawn.

Pam nad yw’r holl gerfluniau rydw i wedi’u sganio yn arddangos fel rhai sydd wedi’u darganfod?

Mae’n debyg bod hyn oherwydd nad yw’r ap wedi cael cyfle i gydamseru â’n gweinydd canolog. Er mwyn osgoi hyn, gwnewch yn siŵr cyn allgofnodi o’r app eich bod wedi’ch cysylltu â WiFi. Bydd hyn yn caniatau i’r ap ddiweddaru ein cofnodion gweinydd yn llawn.

Sylwch mai dim ond ar un ddyfais y gallwch chi gael wedi mewngofnodi i’r app ar y tro.

Felly os ydych chi’n newid rhwng ffonau, gwnewch yn siŵr eich bod wedi allgofnodi o’r app ar un ddyfais cyn newid i’r llall. I wneud hyn, cliciwch ar ‘Info’ ac yna’r botwm ‘Logout’ ar y dudalen ‘Info’. Cofiwch gofnodi i mewn eto pan fyddwch yn dychwelyd i’r ddyfais.

 Ble alla i ddod o hyd i’r lluniau rydw i wedi’u tynnu gyda’r app?

Bydd lluniau a dynnir trwy’r ap yn cael eu storio yn oriel y ffôn neu ‘camera roll’. Gall y lleoliad lle mae lluniau’n cael eu storio amrywio ar rai ffonau Android ac efallai eu bod yn hygyrch trwy ‘My Files’ yn lle’r oriel.

Pam nad yw’r ap ar gael ar Windows?

Mae’r ap ond ar gael ar Apple ac Android oherwydd y gost a rhein yw’r systemau gweithredu mwyaf poblogaidd.

Am Artistiaid a Noddwyr

Pwy sydd wedi dylunio’r cerfluniau Snoopy?

Mae yna 40 x cerflun Snoopy mawr yn ogystal â 75 x cerfluniau bach Snoopy ar draws y llwybr cyfan.

Mae’r cerfluniau mawr wedi’u haddurno gan artistiaid newydd a rhai profiadol ac mae’r rhai bach wedi’u dylunio a’u haddurno gan blant ysgol leol a grwpiau cymunedol.

Pwy yw noddwyr y prosiect?

Mae pob un o’r cerfluniau Snoopy mawr wedi’u noddi gan amrywiaeth eang o fusnesau – yn lleol ac yn rhanbarthol. Gallwch weld gan bwy mae pob cerflun Snoopy wedi cael ei noddi ar ap A Dog’s Trail, yn ogystal ag ar y blac sydd ar pob cerflun.

Pan ddaw’r llwybr i ben

Beth sy’n digwydd i’r cerfluniau Snoopy ar ôl y llwybr?

Pan y bydd y llwybr wedi dod i ben, bydd cyfle olaf i weld pob un o’r 40 cerflun mawr gyda’i gilydd mewn digwyddiad ffarwelio ar Lawnt Neuadd y Dinas Caerdydd rhwng 16eg a 19eg Mehefin. Bydd tocynnau ar gyfer y digwyddiad ffarwelio yn mynd ar werth yn ddiweddarach y mis hwn drwy www.adogstrail.org.uk. Pan ddaw’r llwybr i ben, bydd y cerfluniau’n cael eu harwerthu mewn digwyddiad arbennig yn y Gyfnewidfa Lo ar 21ain Mehefin i gefnogi gwaith Dogs Trust.

Beth sy’n digwydd i’r cerfluniau bach Snoopy ar ôl y llwybr?

Mae’r Snoopy’s bach sydd wedi’u haddurno gan ysgol neu grŵp cymunedol yn perthyn iddynt i’w cadw unwaith y daw’r llwybr i ben, a byddant yn cael eu dychwelyd i’w cartref am byth gyda’r plant a’u haddurnodd.

Ydw i’n gallu gweld yr holl gerfluniau Snoopy gyda’i gilydd?

Ydych – bydd cyfle i bawb weld yr holl gerfluniau Snoopy gyda’i gilydd ar ôl y llwybr yn ein penwythnos Ffarwel yn 17eg -19eg Mehefin 2022 yn Lawnt Neuadd y Dinas Caerdydd. Bydd tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn cael eu werthu mewn slotiau amser penodedig ar www.adogstrail.org.uk

Ydw i’n gallu brynu Snoopy?

 Ydych – bydd ein holl gerfluniau Snoopy mawr ar gael i’w prynu gan y cynigydd uchaf yn yr arwerthiant elusennol ar 21ain Fehefin, ychydig ar ôl y penwythnos Ffarwel . Bydd arwerthiant ar-lein yn cael ei sefydlu a bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu’n fyw. Mwy o fanylion i ddilyn.

Mae’r cerflyniau Snoopy bach dim ond ar gyfer ysgolion a phrosiectau dysgu fel rhan o Raglen Dysgu Llwybr y Cŵn – byddant yn cael eu ddychwelyd i bob un o’r ysgolion fel cofroddion parhaol yn dilyn y digwyddiad.

Codi Arian

Sut alla i godi arian i helpu Dogs Trust?

Cymerwch ran yn ein her ‘Cerdded, Rhedeg, neu Feiciwch gyda Snoopy’. Gyda’r her hon, chi sy’n penderfynu sut, a phryd y byddwch yn cymryd rhan. Gweld ychydig o gerfluniau mewn diwrnod neu ymweld â’r holl gerfluniau dros sawl diwrnod. Cymerwch ran ar eich pen eich hun, mewn grŵp, neu gwnewch ef yn ddigwyddiad cyfnewid.

Cofrestrwch yn rhadd ac am ddim a derbyniwch eitem o ddillad brand Dogs Trust (crys-t, fest rhedeg, neu crys beicio), pecyn codi arian, a thywysydd y llwybr.

Nid oes targed codi arian, felly codwch yr hyn y gallwch chi trwy ein tudalen ymgyrch ar JustGiving ac ar ôl cwblhau’r her, mae pob codwr arian yn cael medal bwrpasol fel diolch am ein helpu i ofalu am y miloedd o gŵn rydyn ni’n eu hailgartrefu bob blwyddyn.

Gallwch gofrestru trwy ein gwefan: https://adogstrail.org.uk/virtualevents/

Sut arall mae’r Llwybr yn codi arian i Dogs Trust?

Ar ddiwedd y llwybr bydd yr holl gerfluniau Snoopy mawr yn cael eu gwerthu mewn arwerthiant i godi arian i Dogs Trust. Rydym hefyd yn cynnal amryw o fentrau codi arian Snoopy gan gynnwys Sialens Rithwir. Mwy o wybodaeth ar www.adogstrail.org.uk

A oedd hyn wedi costio Arian i Dogs Trust? Pam ydyn nhw wedi gwario arian ar hyn?

Nod Llwybr y Cŵn yw codi ymwybyddiaeth ac arian i Dogs Trust. Mae’r holl gerfluniau Snoopy wedi cael eu noddi gan fusnesau a phartneriaid a byddant yn cael eu harwerthu i godi arian fel y gall Dogs Trust barhau i ofalu am filoedd o gŵn bob blwyddyn wrth iddynt aros i ddod o hyd i deuluoedd a chartrefi cariadus newydd.

Gofal Snoopy

Ga i eistedd ar y cerfluniau Snoopy?

Gofynnwn iddo chi beidio ag eistedd, sefyll na thynnu ar y cerfluniau Snoopy. Maent yn eithaf bregus a gall eistedd arnynt achosi difrod difrifol. Bydd ein cerfluniau Snoopy yn cael eu harwerthu ar ddiwedd y llwybr, a hoffem iddynt fod yn y cyflwr gorau phosibl i godi cymaint o arian ag y gallwn i Dogs Trust.

Beth sy’n digwydd os caiff Snoopy ei fandaleiddio?

Os oes angen i chi roi gwybod am gerflun Snoopy sydd wedi’i fandaleiddio neu wedi’i ddifrodi, galwch: 02922 744440 (os nad oes ateb, galwch 077801 23351)

Nwyddau Snoopy

Ble alla i brynu Nwyddau?

Bydd siop Llwybr y Cŵn gyda Snoopy, sydd wedi’i lleoli yn Uned 13, Cei Morforwyn, Bae Caerdydd, CF10 3BZ, yn gwerthu nwyddau Snoopy, popeth o deganau moethus Snoopy a bagiau tote i ategolion coler cŵn a nwyddau cŵn. Gallwch hefyd brynu stoc ar-lein ar add link

Am ‘Wild In Art’

 Pwy yw ‘Wild In Art?’

Mae ‘Wild in Art’ yn un o gynhyrchwyr gorau’r wlad o ran arddangosfeydd celf cyhoeddus effaith uchel, sy’n cynnwys cerfluniau ‘anifeiliaid’ ar raddfa fawr, wedi’u dylunio a’u haddurno’n unigol. Mae ‘Wild in Art’ yn creu digwyddiadau ysblennydd sydd wedi ennill gwobrau sy’n ysbrydoli, difyrru, diddanu ac addysgu, trwy greu llwybrau a gosodiadau o gerfluniau anifeiliaid 3D a cherfluniau eraill sydd wedi’u haddurno’n unigryw.

Darganfyddwch fwy ar www.wildinart.co.uk

Manylion cyswllt

Sut ydw i’n gallu gwneud ymholiad cyffredinol?

 I wneud ymholiad cyffredinol sydd heb ei ateb yn y Cwestiynau Cyffredin yma, e-bostiwch adogstrail@dogstrust.org.uk neu galwch 02922 744440

 

Llwybr Cŵn