Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Helo! Y Dogs Trust ydyn ni

Ni yw elusen lles cŵn fwyaf y Deyrnas Unedig gydag 20 o Ganolfannau Ailgartrefu ac rydym yn rhoi cariad, gofal a’n sylw i gyd i dros 14,000 o gŵn bob blwyddyn. Rydym yn gyfarwydd â Chymru; mae gennym Ganolfan Ailgartrefu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ers 50 mlynedd, ond rydym yn edrych ymlaen yn arw at agor ein 21ain canolfan ailgartrefu yng Nghaerdydd yn 2021 a fydd yn ein galluogi i ofalu am 1,000 o gŵn ychwanegol bob blwyddyn a chreu swyddi a chyfleoedd i wirfoddoli yn y gymuned.

Mae A Dog’s Trail yn antur newydd gyffrous i’r Dogs Trust ac allwn ni ddim aros at gael gweithio gyda chi. Nod y llwybr yw codi cyllid sylweddol tuag at ein gwaith er mwyn gallu parhau i ddarparu ein gwasanaethau i’r rhai sydd eu hangen fwyaf. Ond rydym hefyd yn gwybod y bydd hi’n arddangosfa drawiadol, yn dod â llawer o gymunedau at ei gilydd drwy greu ac arddangos cerfluniau ar hyd llwybr drwy’r ddinas – arddangosfa go iawn o Gaerdydd fel lle i ymweld ag ef, ei garu a dinas i fyw, gweithio a chwarae ynddi.

Canolfan ailgartrefu newydd y Dogs Trust yng Nghaerdydd

Ar ôl blynyddoedd o gynllunio, disgwylir i’r gwaith ar gyfer canolfan ailgartrefu newydd y Dogs Trust yng Nghaerdydd gael ei gwblhau yn 2021. Bydd y Ganolfan Ailgartrefu ar Nettlefold Road yn Sblot, ddim ond dwy filltir o Fae Caerdydd, yn helpu hyd at 1,000 o gŵn y flwyddyn yn y ddinas ac yn y cyffiniau.

Casglwyd dros 5,000* o gŵn crwydr gan awdurdodau lleol yng Nghymru yn 2018 yn unig. Bydd y Dogs Trust Caerdydd yn gofalu am gŵn crwydr, cŵn wedi’u gadael a’u troi allan bob blwyddyn, gan helpu’r broblem cŵn crwydr yn y ddinas a’r cyffiniau yn sylweddol a rhoi cyfle arall i fod yn hapus i’r cŵn sy’n dod i’w gofal.

Mae canolfan ailgartrefu 21ain y DU yr elusen wedi’i chynllunio gyda lles cŵn yn greiddiol i’w dyluniad. Bydd y cyfleusterau ailgartrefu yn cynnwys:

 • 78 o gytiau cŵn â blaen gwydr gyda gwres o dan y llawr er mwyn i’r cŵn gael dewis llawr cynnes neu oer yn dibynnu ar eu hanghenion
 • Ystafell filfeddygol/llawfeddygol lawn gan gynnwys hydrotherapi/ystafell ffisiotherapi
  • Padogau ymarfer a mannau rhedeg
  • Neuadd Hyfforddi – i helpu i ddysgu triciau newydd i hen gŵn
  • Ystafell baratoi
  • Canolfan ar gyfer addysg a thimau Ysgolion Cŵn yn ogystal ag ymgyrchoedd ysbaddu a microsglodynnu.
  • Ystafell cŵn bach bwrpasol i ddarparu gofal arbennig i’r preswylwyr mwyaf agored i niwed.

Mae’r Dogs Trust yn mynd i drafferth enfawr i helpu cŵn crwydr a chŵn a adawyd ac i adsefydlu’r cŵn sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol, ac felly y bydd hi yng Nghanolfan Ailgartrefu Caerdydd hefyd. Gyda Chynghorwyr Hyfforddiant ac Ymddygiad ymroddgar, ystafell filfeddygol lawn, a hyd yn oed uned hydrotherapi/ffisiotherapi, bydd cŵn o bob lliw a llun yn cael cynnig yr holl gymorth mae ei angen arnynt i ddod o hyd i gartref newydd.

Mae’r elusen yn gobeithio y bydd y Ganolfan Ailgartrefu newydd yn y pen draw yn creu hyd at 50 o swyddi newydd yn amrywio o Reolwyr, Gofalwyr Cŵn, staff Hyfforddiant ac Ymddygiad a staff cynnal a chadw.

*Data’r Dogs Trust o’r Arolwg Cwn Crwydr Blynyddol

Dogs Trust is coming to Cardiff

50 mlynedd

Rydym yn gyfarwydd â Chymru; mae gennym Ganolfan Ailgartrefu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ers dros 50 mlynedd.

(Image is a visual representation of the centre.)

1,000  o gŵn

Rydym yn edrych ymlaen yn arw iawn ati agor ein canolfan ailgartrefu yn yr 21ain DU yng Nghaerdydd a fydd yn ein galluogi i ofalu am hyd at 1,000 o gŵn bob blwyddyn.

(Image is a visual representation of the centre.)

15 mlynedd

Mae ein Tîm Addysg wedi bod yn cyflwyno gweithdai mewn ysgolion ledled de Cymru ers dros 15 mlynedd, yn addysgu plant am ymddygiad diogel o amgylch cŵn.

(Image is a visual representation of the centre.)

Did you know?

 Ailgartrefu Ci

Ni yw elusen lles cŵn fwyaf y Deyrnas Unedig gydag 20 o Ganolfannau Ailgartrefu ac rydym yn rhoi cariad, gofal a sylw diwyro i dros 14,000 o gŵn bob blwyddyn. Cliciwch isod i gael gwybod rhagor am y cŵn sydd yn ein gofal ar hyn o bryd.

 Tim Addysg

Mae ein Tîm Addysg yn cyflwyno gweithdai i ysgolion, gan addysgu plant am ddiogelwch o amgylch cŵn.

Prosiectau Allgymorth

Nid dim ond cŵn rydyn ni’n eu caru ond pobl sy’n caru cŵn hefyd – ac felly mae llawer o’n gwaith yn canolbwyntio ar helpu pobl.  Mae ein prosiectau allgymorth yn cynnig cymorth i’r rhai sydd mewn argyfwng tai, ac yn cynnig lle diogel i gŵn sy’n ffoi cartrefi lle cânt eu cam-drin tra mae eu perchnogion yn chwilio am loches.

Y Dogs Trust Worldwide

Ymhellach i ffwrdd, mae’r Dogs Trust Worldwide yn gweithio mewn 29 o wledydd ar draws y byd i wella lles cŵn sy’n agored i niwed a’r bobl sy’n gofalu amdanynt.

A Dogs Trust

Cymerwch ran

Mae llawer o wahanol ffyrdd y gallwch ein helpu a’n cefnogi, o aelodaeth i godi arian a gwirfoddoli.  Dysgwch sut y gallwch helpu heddiw!

Cymerwch ran

Llwybr Cŵn